เทศน์พระ

ธรรมดี

๑๑ ก.พ. ๒๕๖o

เทศน์พระ

หยิบฉวย

๒๗ ม.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

จิตตกอับ

๑๒ ม.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

พระด้วยกัน

๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

กวนบ้าน

๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

ถ้าค้นพบ

๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

ดูเบา

๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

พายุมา

๓o ต.ค. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

กำพร้า

๑๖ ต.ค. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

ใจอ่านว่า

๑ ต.ค. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

รู้เขารู้เรา

๑๖ ก.ย. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

เสียรู้

๑ ก.ย. ๒๕๕๙