เทศน์พระ

ละเลย

๘ ก.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

ปากเหยี่ยว

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖o

เทศน์พระ

ใจสูงต่ำ

๙ มิ.ย. ๒๕๖o

เทศน์พระ

ปิดทาง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

มีดี

๑o พ.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

เนื้อใน

๒๕ เม.ย. ๒๕๖o

เทศน์พระ

เขาว่า

๑๑ เม.ย. ๒๕๖o

เทศน์พระ

วัวลืมตีน

๒๗ มี.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

เห็นตรงข้าม

๑๒ มี.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

สร้างรัง

๒๕ ก.พ. ๒๕๖o

เทศน์พระ

ธรรมดี

๑๑ ก.พ. ๒๕๖o

เทศน์พระ

หยิบฉวย

๒๗ ม.ค. ๒๕๖o