เทศน์พระ

ซักผ้า

๙ ต.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ตึกสูง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ใจของตน

๙ ก.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

เราทำ

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

มาจากธรรม

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ที่ทำกิน

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

๑๓ หมูป่า

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

หลังยาว

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

นาทีชีวิต

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ธาตุธรรม

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ธาตุดี

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ลวงโลก

๓o เม.ย. ๒๕๖๑