รู้ทันกิเลส

กิเลสนี้ร้ายนัก สัตว์โลกล้วนอยู่ใต้อำนาจกิเลส ศาสนาพุทธทรงมรรคผล ทรงสัจธรรมทำลายกิเลส จึงเป็นศาสนาเดียวที่มีพระอรหันต์ ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต สอนธรรมได้ทุกขั้น ทั้งแนวสมาธิอบรมปัญญาและปัญญาอบรมสมาธิ ท่านสอนให้รู้ทันกิเลส ไม่ไหลตามกิเลส สอนแก้จิตเสื่อมและการฆ่ากิเลสอย่างราบคาบ ดังที่ท่านปฏิบัติมา

ปัญหาครอบครัวมาจากผลของวัฏฏะ กรรมจำแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน กิเลสในใจคนร้ายนัก คนในครอบครัวที่เราดูแลกลับมาย่ำยีบีฑาเรา ให้ดูกิเลสของเรา ให้อภัยกัน ให้ใช้สติปัญญาแก้ไข ถ้าแก้ไม่ได้เป็นกรรมของสัตว์ ให้อุเบกขาและฝึกหัดภาวนาให้พ้นไปจากวัฏฏะ

การทำความดี ทำยากเพราะฝืนกิเลส แต่ต้องทำ การถวายผ้าบังสุกุลเป็นความดีระดับของทาน ให้มีศีล สำคัญที่สุด คือ ภาวนา การฝึกหัดภาวนา ฝึกเพื่อเป็นคนดีและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ปัญญาธรรมทวนกระแสโลก เมื่อพิจารณาโลกธรรม ๘ และพิจารณาชีวิตมนุษย์และสัตว์แล้วปล่อยวาง ธรรมเกิดสะเทือนใจจนน้ำตาไหล เป็นการรู้ทันกิเลส จะไม่ไหลตามกิเลส ไหลไปแล้วจะเสื่อม ต้องกลับมาขวนขวายใหม่ ให้ทำต่อเนื่องจนสมาธิมั่นคงมีพลัง ส่วนการปฏิบัติที่คาดเดา ไม่ชำนาญ อุปมาขับรถไม่คล่อง ไม่มีใบขับขี่ ต้องปฏิบัติจริงจังต่อเนื่องตามความเป็นจริงโดยทำความสงบใจก่อน ถ้าจิตสงบเห็นอาการของจิต จึงเห็นกิเลส ให้ฆ่ากิเลส และต้องไม่ทิ้งผู้รู้ ไม่ทิ้งพุทโธ ซึ่งผลที่สุดสัจธรรมย่อมเกิดในใจ


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

กรรมจำแนกสัตว์

๑o ธ.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

บังสุกุล

๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

รู้ทันกิเลส

๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ไม่ไหลตามกิเลส

๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ไม่มีใบขับขี่

๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๙