พวกฉวยโอกาส

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา ไม่มี ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต เมตตาตอบปัญหาให้ปัญญาแก่พุทธบริษัทเพื่อทรงพระศาสนาและไม่ตกเป็นเหยื่อพวกฉวยโอกาส

พระพุทธศาสนาสอนอริยสัจ ให้เชื่อกรรม สอนการปฏิบัติเพื่อให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และสอนถึงที่สุดวิวัฏฏะ แต่พวกฉวยโอกาสบวชมาทำลายศาสนา เอาเรื่องภพชาติเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ นรก สวรรค์ ระลึกชาติมาหาผลประโยชน์ ส่วนกฐินเป็นระดับของทาน ควรศึกษาและสืบทอดให้อนุชนรุ่นหลัง กฐินเดาะ คือ กฐินที่ไม่ได้ตัดเย็บย้อมผ้าไตรจีวรด้วยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุขัดข้อง กรณีพระเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา เจตนาดีแต่ผิดพระวินัยไม่มีข้อยกเว้น และพระโพสต์ธรรมะทางโซเชียลจากแหล่งที่มาผิด หากผิดกฎหมาย พระก็ผิดเป็นสองเท่า สองกรณีนี้เป็นเรื่องพระวินัยกับกฎหมาย จึงไม่ใช่การเพ่งโทษ

การปฏิบัติต้องเคารพตัวเองก่อน แนวทางทำความสงบมี ๔๐ วิธี หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านเปิดกว้าง ท่านสอนให้ "พุทโธ" ก่อน เมื่อภาวนาพุทโธแล้วน้ำตาไหลเป็นอาการของปีติ ให้พุทโธฝึกหัดต่อไป ส่วนการฝึกชำนาญในวสี คือ สมาธิมีเข้ามีออก ในตำราไม่มี ต้องฝึกหัด เมื่อชำนาญแล้วให้ยกขึ้นสู่วิปัสสนา เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง และเห็นพุทธะ เป็นผู้สืบทอดพระศาสนาให้มั่นคงเจริญรุ่งเรืองต่อไป


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เป็นคนดี

๒๖ พ.ย. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

พวกฉวยโอกาส

๒๗ พ.ย. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

กฐินเดาะ

๓ ธ.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

พระเกี่ยวข้าว

๔ ธ.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

มีเข้ามีออก

๕ ธ.ค. ๒๕๕๙