ซื้อขายล่วงหน้า

พระพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดพระนิพพาน และถือเป็นเป้าหมายสูงสุด ในพระไตรปิฎกสอน "เหตุ" ไว้ ให้ทำแต่เหตุ "ผล" ก็จะบังเกิด ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต เมตตาตอบปัญหาธรรมะอย่างผู้รู้จริง ก็เพื่อกระตุ้นเตือนพุทธบริษัทให้ทำแต่เหตุ ดังที่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ปฏิบัติจนบรรลุธรรมก่อน แล้วนำมาสอนศิษย์ และถือเป็นปฏิปทาสำคัญ ไม่ให้ขายก่อนซื้อ หรือซื้อขายล่วงหน้า

การเอาของสงฆ์มาใช้ให้ผาติกรรม การก่อเจดีย์ทรายถวายวัด ชำระหนี้สงฆ์ ปราชญ์พาทำจนเป็นประเพณี ส่วนการภาวนาไม่ได้ ว่างๆ ลังเลสงสัย คาดหวัง เพราะภาวนาแบบวัวพันหลัก ให้กลับมาพุทโธชัดๆ ให้ซื่อสัตย์ภาวนาตามความเป็นจริง ให้ทำแต่เหตุ พุทโธไม่หวังผล และอย่าทิ้งผู้รู้ อย่าทิ้งพุทโธ เมื่อเกิดผล จิตสงบได้ลิ้มรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง เป็นสัมมาสมาธิ เป็นพื้นฐานยกขึ้นสู่วิปัสสนาฆ่ากิเลสอันแก้ยาก

ด้วยทางสมณะกว้างขวาง คฤหัสถ์คับแคบ ทางกว้างแคบให้ใช้สติปัญญาแบ่งเวลา ถ้าภาวนาได้จะเห็นคุณค่าและถึงที่สุดสิ้นกิเลสได้ สำหรับเวปไซต์นี้ตอบแต่ปัญหาธรรมะ เพราะเข้าใจไม่ตรงกัน จึงเอาปัญหาทางโลกหรือเดรัจฉานวิชามาถาม ควรถามแต่ปัญหาธรรมะ โดยเฉพาะปัญหาภาวนา เช่น การฝึกหัด การแก้จิตเสื่อม ชำนาญในวสี ตกภวังค์ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภาวนาจะได้ค้นคว้าสัจธรรม เพื่อสืบทอดพระศาสนาให้มั่นคงสถาพรด้วยภาคปฏิบัติสืบต่อไป


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เป็นประเพณี

๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

วัวพันหลัก

๑ ม.ค. ๒๕๖o

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ทางกว้างแคบ

๒ ม.ค. ๒๕๖o

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เข้าใจไม่ตรงกัน

๗ ม.ค. ๒๕๖o

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ซื้อขายล่วงหน้า

๘ ม.ค. ๒๕๖o