หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๙ ธ.ค. ๒๕๔๙

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๒๒ มิ.ย. ๒๕๔๙

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๑ เม.ย. ๒๕๔๙

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๗ ก.พ. ๒๕๔๙

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑o ธ.ค. ๒๕๔๘

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๕ ก.ค. ๒๕๔๘

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๔ เม.ย. ๒๕๔๘

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๔ ธ.ค. ๒๕๔๗

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๒๒ ส.ค. ๒๕๔๗

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๒๒ ก.ค. ๒๕๔๗

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๒ ก.ค. ๒๕๔๗

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๓o เม.ย. ๒๕๔๗