เทศน์พระ

ค้ำชู

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ทำได้

๑ เม.ย. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

กิเลสภัย

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ลักไก่

๒ มี.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ที่พึ่ง

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

น้ำผึ้ง

๑ ก.พ. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ที่พัก

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ลึกตื้น

๒ ม.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ขาดเกิน

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

โคลนตม

๔ ธ.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

ร้อนนัก

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

เป็นคุณ

๔ พ.ย. ๒๕๖๔