คุณพระพุทธเจ้า

คุณพระพุทธเจ้าประเสริฐสูงสุด ทรงประกาศพระศาสนาอันมีเหตุผลและซื่อตรง ทรงวางพระธรรมวินัยให้ผู้ปรารถนาความสุขจนถึงที่สุดพระนิพพานบรมสุขได้ศึกษาปฏิบัติตาม โดยทรงเน้น "ปฏิบัติบูชา"

การปฏิบัติล้วนติดและหลงได้ จิตนี้แก้ได้ยาก ทำอย่างไรจึงได้ผล ครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงชี้แนะจึงจำเป็นสำคัญมากและหาได้ยาก แต่ปัจจุบันมีมหาโจรมากมักสอนหลอกลวงหาผลประโยชน์ ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต สอนอย่างผู้รู้จริงตามแนวหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น มีขั้นตอนถูกต้องชัดเจน ให้ปฏิบัติตามความเป็นจริง ต้องมีพื้นฐานความสงบใจหรือสัมมาสมาธิก่อน และทำจิตใจให้มั่นคงเข้มแข็ง เมื่อเห็นสติปัฏฐานจึงเห็นจริง และสิ่งที่รู้ ให้อยู่กับผู้รู้ อยู่กับพุทโธจะไม่เสียหาย อันเป็นการปฏิบัติธรรมตรงต่อธรรม สมควรแก่ธรรม และเพื่อคุณธรรม

พระฉันนมโค พระวินัยห้ามฉันหลังเที่ยง ปาราชิกต้องมีเจตนาสมบูรณ์แต่แรก ส่วนจิตรวมมหัศจรรย์มากแต่ไม่จำเป็น นั่งภาวนาแล้วเจ็บปวด เจ็บที่ใจ เพราะใจมันยึด ให้แก้ที่ใจ ในการสวดมนต์สรรเสริญพุทธคุณ คุณพระพุทธเจ้าเป็นความดี เพศหญิงก็สวดได้ แต่เพื่อความดียิ่งกว่านี้ควรภาวนา ธรรมะเป็นธรรมโอสถ เป็นห้างสรรพสินค้า เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันควรแล้ว ล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร ควรภาวนาจริงจังเพื่อสัจธรรม ได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่อำนาจวาสนาที่บำเพ็ญมา


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ทำอย่างไร

๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

สิ่งที่รู้

๑๒ พ.ย. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

จิตรวม

๑๓ พ.ย. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เจ็บที่ใจ

๑๙ พ.ย. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

คุณพระพุทธเจ้า

๒o พ.ย. ๒๕๕๙