เทศน์พระ

เนื้อใน

๒๕ เม.ย. ๒๕๖o

เทศน์พระ

เขาว่า

๑๑ เม.ย. ๒๕๖o

เทศน์พระ

วัวลืมตีน

๒๗ มี.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

เห็นตรงข้าม

๑๒ มี.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

สร้างรัง

๒๕ ก.พ. ๒๕๖o

เทศน์พระ

ธรรมดี

๑๑ ก.พ. ๒๕๖o

เทศน์พระ

หยิบฉวย

๒๗ ม.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

จิตตกอับ

๑๒ ม.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

พระด้วยกัน

๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

กวนบ้าน

๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

ถ้าค้นพบ

๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

ดูเบา

๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙