เทศน์พระ

เข้าตรอก

๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

เขตป่า

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ใจคิด

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ความคิด

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

พระบาท

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

กินไข่

๓o พ.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

วันครู

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

พระทำ

๓o เม.ย. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ค้ำชู

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ทำได้

๑ เม.ย. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

กิเลสภัย

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ลักไก่

๒ มี.ค. ๒๕๖๕