เทศน์พระ

อ่อน

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

ร้อน

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

เย็น

๑ ส.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

รกราก

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

ต้นลำ

๓ ก.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

รากใบ

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

อาศัย

๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

พึ่งพา

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

ลงธรรม

๔ พ.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

คิดบวก

๒o เม.ย. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

คิดแพ้

๕ เม.ย. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

คิดทำ

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖