เทศน์พระ

ที่พัก

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ลึกตื้น

๒ ม.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ขาดเกิน

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

โคลนตม

๔ ธ.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

ร้อนนัก

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

เป็นคุณ

๔ พ.ย. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

ลงลึก

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

ถูกที่

๖ ต.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

ขอพบ

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

ร้อนชื้น

๖ ก.ย. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

สายน้ำ

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

กักโรค

๘ ส.ค. ๒๕๖๔