เทศน์บนศาลา

สมาธิไก่เขี่ย

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิหญ้าคา

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิกองขี้ควาย

๒ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิอุเบกขา

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิใบลานเปล่า

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิกระเบื้อง

๑o ก.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิทัพพี

๒ ก.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธินั่งเทียน

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิผีเสื้อ

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิกิ้งก่า

๑๒ ส.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิแซงหน้า

๔ ส.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิยกเมฆ

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓