ตามรอยศาสดา


เทศน์บนศาลา

ธรรมชาติของกิเลส

๓o ก.ค. ๒๕๕๒

เทศน์บนศาลา

จิตจริง-โสดาบันก็จ

๖ ส.ค. ๒๕๕๒

เทศน์บนศาลา

โลกียะสมาธิ โลกุตร

๒๙ พ.ย. ๒๕๔o

เทศน์บนศาลา

ความว่างสาม

๑๒ ม.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

เพราะไม่รู้

๒ พ.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

ธัมโม ปทีโป

๘ ก.พ. ๒๕๔๔

เทศน์บนศาลา

ศากยบุตร

๕ ก.ค. ๒๕๔๔

เทศน์บนศาลา

ใจตื่น

๒๘ ก.ค. ๒๕๔๔

เทศน์บนศาลา

ธรรมะมีบวก-ลบ

๔ ต.ค. ๒๕๕๒

เทศน์บนศาลา

พูด-ทำเหมือนง่าย

๑๓ ก.พ. ๒๕๕๓

เทศน์บนศาลา

นักรบ

๒๓ ก.ค. ๒๕๔๖

เทศน์บนศาลา

ตามรอยศาสดา

๖ ม.ค. ๒๕๔๗

เทศน์บนศาลา

สมมุติสงฆ์

๑๑ ธ.ค. ๒๕๔๗

เทศน์บนศาลา

ค่าเสถียรมี

๒๙ มิ.ย. ๒๕๕o

เทศน์บนศาลา

ธรรมะไร้พรหมแดน

๕ ก.ย. ๒๕๕o

เทศน์บนศาลา

ธรรมะสมยอม

๑๑ ต.ค. ๒๕๕o

เทศน์บนศาลา

ธาตุสี่-ขันธ์ห้า

๒๒ ม.ค. ๒๕๕๑

เทศน์บนศาลา

พระในพระ

๖ มี.ค. ๒๕๕๑

เทศน์บนศาลา

ไม่ตู่ธรรม

๙ ส.ค. ๒๕๕๑

เทศน์บนศาลา

ปัญหาหลวงปู่มั่น

๒๔ ก.ย. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

ปัญญาอบรมสมาธิ

๑๒ ต.ค. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

เปิดตู้พระไตรปิฎก

๓๑ ส.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

ธรรมนาย-ทายทัก

๓o มี.ค. ๒๕๕๓

เทศน์บนศาลา

เกิดรู้-ดับไม่รู้

๑๓ เม.ย. ๒๕๕๓

เทศน์บนศาลา

จิตอนาถา

๑๓ พ.ค. ๒๕๕๓

เทศน์บนศาลา

วันพุทธะ

๒๘ พ.ค. ๒๕๕๓

เทศน์บนศาลา

ธรรมตลาด

๑๘ ส.ค. ๒๕๕๓

เทศน์บนศาลา

ธรรมะของจริงมีอยู่

๒๕ ส.ค. ๒๕๕๓