เทศน์บนศาลา

ไม่จริงคือไม่รู้

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ภาวนามยปัญญา

๑ มี.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

รู้ต้องจริง

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

พูดได้ ทำได้

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ลิงได้แก้ว

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ไม่รู้ เลยไม่จริง

๑ ม.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ธรรมะหุ่นยนต์

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

พวกกินซาก

๓ ธ.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

รู้แพ้ รู้ชนะ

๑๘ พ.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

กิเลสมันหิว

๓ พ.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

รู้เฉพาะตน

๑๙ ต.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ช่างตีเหล็ก

๕ ต.ค. ๒๕๖o