เทศน์บนศาลา

กิเลสเขย่าหัวใจ

๕ มี.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

วันเคารพครู

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สติปัญญาผู้กำหนด

๔ ก.พ. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ถ้ามันจริง

๒o ม.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ตามใจชอบ

๕ ม.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ขณะจิตคือนิโรธ

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

มันคือกิเลส

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

เป็นอีกอย่าง

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

กิเลสกัดเซาะ

๗ พ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ธรรมชาติสร้างมา

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ในสติปัฏฐานสี่มี

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ไฟสุมขอน

๙ ต.ค. ๒๕๖๑