เทศน์บนศาลา

สมาธินั่งเทียน

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิผีเสื้อ

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิกิ้งก่า

๑๒ ส.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิแซงหน้า

๔ ส.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิยกเมฆ

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิไก่ได้พลอย

๒o ก.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิดำน้ำขุ่นๆ

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิพลัดหลง

๕ ก.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิข้างขึ้นข้างแ

๒o มิ.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิภาพลวงตา

๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิเกลือเป็นหนอน

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิจิ้งจอก

๖ พ.ค. ๒๕๖๓