เทศน์บนศาลา

สมาธิหุ่นไล่กา

๙ ม.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิอึ่งอ่าง

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิคดในข้อ

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิขุยไผ่

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิกาฝาก

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิกาเหว่า

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิเจ้าขุนทอง

๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิล้มเหลว

๖ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิลมปาก

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิปลายเปิด

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิต้นคด

๖ ก.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิโมฆะ

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒