เทศน์บนศาลา

อุปโลกน์ธรรม

๒ ต.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

กิเลสปั้นแต่ง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

สมมุติว่าปัญญา

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

สัมมาสมาธิ

๙ ก.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ผู้นั้นเห็นตถาคต

๓ ก.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ผู้ใดเห็นธรรม

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

นิโรธดับทุกข์

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

มรรคเป็นนิโรธ

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

จิตเห็นจิตเป็นมรรค

๔ ส.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

เห็นช้างขี้

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

หมูป่าสอนธรรม

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

สารพิษตกค้าง

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑