เทศน์บนศาลา

สมาธิชวนเชื่อ

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิลวงโลก

๘ มี.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธินกหวีด

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิจิตบำบัด

๘ ก.พ. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิแมลงวัน

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิหุ่นไล่กา

๙ ม.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิอึ่งอ่าง

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิคดในข้อ

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิขุยไผ่

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิกาฝาก

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิกาเหว่า

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิเจ้าขุนทอง

๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒