เทศน์บนศาลา

สมาธิใบลานเปล่า

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิกระเบื้อง

๑o ก.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิทัพพี

๒ ก.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธินั่งเทียน

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิผีเสื้อ

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิกิ้งก่า

๑๒ ส.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิแซงหน้า

๔ ส.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิยกเมฆ

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิไก่ได้พลอย

๒o ก.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิดำน้ำขุ่นๆ

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิพลัดหลง

๕ ก.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิข้างขึ้นข้างแ

๒o มิ.ย. ๒๕๖๓