เทศน์บนศาลา

ช่างตีเหล็ก

๕ ต.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

กิเลสพาหลง

๒๘ ก.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ตาพายุ

๒o ก.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

สมองไหล

๑๓ ก.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

พูดเหมือนฉลาด

๕ ก.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ช่างทาสี

๒๙ ส.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ทำตัวไม่ถูก

๒๑ ส.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ในน้ำมีปลา

๑๕ ส.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

กิเลสช่างคิด

๗ ส.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ดีแต่ชื่อ

๓๑ ก.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

กิเลสลอบกัด

๒๓ ก.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ธรรมชาติของธรรม

๑๖ ก.ค. ๒๕๖o