เทศน์พระ

ต้องรู้จริง

๒๓ พ.ค. ๒๕๕๒

เทศน์พระ

คุณธรรม

๘ พ.ค. ๒๕๕๒

เทศน์พระ

ใจพระ

๒๔ เม.ย. ๒๕๕๒

เทศน์พระ

บวชแต่ตัว

๙ เม.ย. ๒๕๕๒

เทศน์พระ

หลงธาตุ

๒๕ มี.ค. ๒๕๕๒

เทศน์พระ

จิตแก้จิต

๑๑ มี.ค. ๒๕๕๒

เทศน์พระ

ผู้เป็นแบบอย่าง

๒๔ ก.พ. ๒๕๕๒

เทศน์พระ

สมณะ

๙ ก.พ. ๒๕๕๒

เทศน์พระ

งานของพระ

๒๕ ม.ค. ๒๕๕๒

เทศน์พระ

ความพลัดพราก

๑๑ ม.ค. ๒๕๕๒

เทศน์พระ

ความจริง

๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๔๕

๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๑