เทศน์บนศาลา

สมาธิคดในข้อ

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิขุยไผ่

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิกาฝาก

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิกาเหว่า

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิเจ้าขุนทอง

๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิล้มเหลว

๖ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิลมปาก

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิปลายเปิด

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิต้นคด

๖ ก.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิโมฆะ

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิไก่ป่า

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิห้ามเทศน์

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒