เทศน์พระ

จะวาง

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ของเล่น

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

น้ำอ้อย

๓o ส.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ผีเข้า

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

เล่น

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

หลง

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

โกรธ

๒ ก.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

โลภ

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ไม่มี

๒ มิ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ผีเสื้อ

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ฤดูกาล

๔ พ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

น้ำดี

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒