เทศน์พระ

ซากหมา

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

พระคุณ

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

คมคิด

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ค้นหา

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

อ้อมอก

๓o พ.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

เย็นชา

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ลามทุ่ง

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ก่อตัว

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ผิวบาง

๒ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

หาดาว

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ต้นทาง

๒ ก.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

น้ำขึ้น

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓