เทศน์บนศาลา

ขอบกระด้ง

๑ มิ.ย. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

วันเกิดพุทธศาสนา

๑๗ พ.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

เพราะไม่รู้

๒ พ.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

กิเลสกับชีวิต

๑๘ เม.ย. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

วิสัยจิต

๓ เม.ย. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

ดวงตาเห็นธรรม

๑๙ มี.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

ญาติธรรม

๔ มี.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

ธรรมวินัย

๑๙ ก.พ. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

หลักใจ

๔ ก.พ. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

ต้องฟังธรรม/สมองกั

๒๒ ม.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

กิเลสกับธรรม

๕ ม.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

สมถะยกขึ้นวิปัสสนา

๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๒