เทศน์พระ

เทศน์พระ ๔๑

๕ พ.ค. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๔๐

๒o เม.ย. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๓๙

๕ เม.ย. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

มืดบอด

๒๑ มี.ค. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๓๘

๖ มี.ค. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๓๗

๒๑ ก.พ. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๓๖

๖ ก.พ. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

อาวุโส

๒๒ ม.ค. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๓๕

๗ ม.ค. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๓๔

๒๔ ธ.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๓๓

๙ ธ.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๓๒

๒๔ พ.ย. ๒๕๕o