เทศน์พระ

เทศน์พระ ๒

๒๕ ก.ค. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑

๑๑ ก.ค. ๒๕๔๙