เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๒

๑๘ ม.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๑

๓ ม.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๐

๒o ธ.ค. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๙

๕ ธ.ค. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

ใจเป็นสัปปายะ

๒o พ.ย. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๘

๕ พ.ย. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๗

๒๑ ต.ค. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๖

๗ ต.ค. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

โอ่อ่าด้วยธรรม

๒๒ ก.ย. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๕

๗ ก.ย. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๔

๒๓ ส.ค. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๓

๙ ส.ค. ๒๕๔๙