เทศน์บนศาลา

ปัญญาธรรม

๑๒ ก.ค. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

ธรรมหยุดโลก

๒๗ มิ.ย. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

จริงแบบธรรม

๒๙ พ.ค. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

พุทธปัญญา

๑ มี.ค. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

ปฏิบัติต้องคงเส้นค

๕ ต.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

ภาษากิเลส

๒๘ ก.ย. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

พึ่งตนเอง

๒o ก.ย. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

กลับบ้าน

๑๓ ก.ย. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

จิตเดิมแท้คือกิเลส

๕ ก.ย. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

นิพพานไม่ใช่อัตตาแ

๒๙ ส.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

เตรียมเป็นชาวพุทธ

๒๑ ส.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

ปลาเป็นว่ายทวนน้ำ

๑๕ ส.ค. ๒๕๔๑