เทศน์บนศาลา

ภูเขากิเลส

๑๖ ก.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

เกิดในธรรม

๑ ก.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

จิตมหัศจรรย์

๑๖ มิ.ย. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

ขอบกระด้ง

๑ มิ.ย. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

วันเกิดพุทธศาสนา

๑๗ พ.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

เพราะไม่รู้

๒ พ.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

กิเลสกับชีวิต

๑๘ เม.ย. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

วิสัยจิต

๓ เม.ย. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

ดวงตาเห็นธรรม

๑๙ มี.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

ญาติธรรม

๔ มี.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

ธรรมวินัย

๑๙ ก.พ. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

หลักใจ

๔ ก.พ. ๒๕๔๓