เทศน์บนศาลา

ต้องฟังธรรม/สมองกั

๒๒ ม.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

กิเลสกับธรรม

๕ ม.ค. ๒๕๔๓

เทศน์บนศาลา

สมถะยกขึ้นวิปัสสนา

๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

ประเพณีลอยกระทง

๒๒ พ.ย. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

ยุคสมัยแห่งธรรม

๗ พ.ย. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

ธรรมเกิดในที่สงัด

๒๔ ต.ค. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

เพชรน้ำหนึ่งในพุทธ

๑๙ ต.ค. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

ภูมิจิต-ภูมิธรรม

๑๗ ต.ค. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

ปัญญาอบรมสมาธิ

๑๒ ต.ค. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

ปัญญาหิ่งห้อย

๙ ต.ค. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

ภัยคือความเห็นผิด

๖ ต.ค. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

สมณเพศสำคัญ

๔ ต.ค. ๒๕๔๒