เทศน์พระ

เราต้องจริง

๒๙ ก.ย. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

ไม่เป็นผู้แพ้

๑๔ ก.ย. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

พระต้องรู้ธรรม

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

การพิจารณา

๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

พระ

๑ ส.ค. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

ชาล้นถ้วย

๑๗ ก.ค. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

ข้อวัตร

๓ ก.ค. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๔๒

๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

พระกับหมา

๓ มิ.ย. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

ศากยบุตร

๑๙ พ.ค. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๔๑

๕ พ.ค. ๒๕๕๑

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๔๐

๒o เม.ย. ๒๕๕๑